06.2019

Statut Fundacji Scientia Thorunensia

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Scientia Thorunensia”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

  • Bartłomieja Rosiaka, zam. przy ul. Żeromskiego 38, 09-317 Lutocin, syna Ireneusza i Barbary, legitymującego się dowodem osobistym o numerze: AUP 617791 wydanym przez Wójta Gminy Lutocin, PESEL: 94011109579, 

oraz 

  • Wojciecha Kiełbasińskiego, zam. przy ul. Odrodzenia 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie, syna Grzegorza i Marii, Legitymującego się dowodem osobistym o numerze: CAI 604831 wydanym przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, PESEL: 94071101294. 

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Cieślika w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 166F, 87-100 Toruń, w dniu 21 grudnia 2018 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.


§ 3
Siedzibą fundacji jest Toruń (gm. Toruń, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie).
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w innych językach.
§ 5
Fundacja może ustanawiać specjalne nagrody oraz wyróżnienia, w tym między innymi:
odznaki, medale honorowe, dyplomy, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
1. Celami Fundacji są.:
1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji społeczności akademickiej.
2. Promowanie postaw patriotycznych.
3. Integracja środowiska akademickiego.
4. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
5. Podnoszenie świadomości obywateli w zakresie prawa oraz ekonomii.
§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele, wymienione w § 6, poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa społecznego oraz innego rodzaju doradztwa społecznego.
2. Prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji oraz innego rodzaju spotkań o
charakterze szkoleniowym lub edukacyjnym.
3. Działalność wydawniczą, naukową lub badawczą.
4. Współpracę z uczelniami wyższymi oraz innymi organizacjami edukacyjnymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6. Organizację wydarzeń o charakterze sportowym mającym na celu promowanie
aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
7. Organizację wyjazdów o charakterze kulturalno-naukowym.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 9
Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 9a
1. Przedmiotem działalności gospodarczej są:
1. Działalność wspomagająca edukację (PKD – 85.60.Z),
2. Wydawanie książek (PKD – 58.11.Z),
3. Pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z),
4. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD – 72.20.Z),
5. Działalność agentów turystycznych (PKD – 79.11.A),
6. Działalność pośredników turystycznych (PKD – 79.11.B),
7. Działalność organizatorów turystyki (PKD – 79.12.Z),
8. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD – 79.90.A),
9. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD – 93.29.Z),
10. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD – 94.99.Z).
§ 10
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności
gospodarczej.
§ 11
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
prawa.
Majątek i dochody Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.200 (tysiąc dwieście)
złotych oraz inne fundusze oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Na działalność gospodarczą Fundacji została przeznaczona kwota 1.000 (tysiąc) złotych.
§ 13
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:
1. Darowizn, spadków oraz zapisów,
2. Dotacji, subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów uzyskiwanych z majątku oraz mienia Fundacji,
5. Odsetek bankowych.
6. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji
§ 15
1. Władzami fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji i odwrotnie.
2. Zakaz określony w punkcie poprzednim dotyczy także stosunku pracy z Fundacją.
Rada Fundacji
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji składa się od trzech do sześciu członków.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą uchwałą Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Regulacja zawarta w punkcie poprzednim nie dotyczy Fundatorów.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz ją zwołuje i przewodniczy jej
zebraniom.
§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
wszystkich członków Rady, Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 19
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.
§ 20
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na roczną kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminów,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7. występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
3. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 23
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają co najmniej
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 24
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, jak
również kompetencji organów oraz jej struktury organizacyjnej.
Połączenie z inną fundacją
§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 26
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach, jak również na inny cel użyteczny społecznie.