Deprecated: Required parameter $wrapper follows optional parameter $type in /home/kaelmo/domains/torunskanauka.pl/public_html/wp-content/plugins/material-design-for-contact-form-7/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 145
Szkoła Liderów | Toruńska Nauka

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA TORUŃ

O szkole liderów

Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla liderów organizacji i firm

Zadanie publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez Edukację liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Zadanie realizowane jest przez Fundację Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu. będzie prowadzone w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13.

W ramach realizowanego zadania odbędzie się 40 warsztatów prowadzonych przez doświadczonych prelegentów. Będą one prowadzone od lipca do listopada 2019 r.

Celem zadania jest min. nabycie przydatnej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych przez uczestników warsztatów, integracja osób zaangażowanych w działalność na rzecz miasta Torunia, położenie podstaw pod kompetencje regionalnych liderów konkretnych dziedzin, których będą dotyczyć przeprowadzane warsztaty oraz podniesienie świadomości uczestników warsztatów.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

Szkolenia dotyczą wskazanych obszarów tematycznych:

Szkoły wyższe mają bardzo duży potencjał nie tylko intelektualny, ale również ludzki w postaci (pracowników uczelni, ale przede wszystkim studentów. Organizacje pozarządowe, a szczególnie liderzy w ośrodkach akademickich powinni nauczyć korzystać z tego potencjału. Uczelnie dziś również zabiegają o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca powinna opierać się na zasadach wzajemności.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:

 • jak funkcjonują szkoły wyższe;
 • do kogo zwracać się szukając współpracowników;
 • jak otoczenie zewnętrzne postrzegane jest przez środowisko akademickie;
 • jakie płyną korzyści z współpracy;
 • jak współpracować z organizacjami studenckimi od samorządu studenckiego do kół naukowych.

Działalność na rzecz wspólnoty lokalnej, budowanie przyjaznych relacji między otoczeniem a przedsiębiorcami jest bardzo istotne chociażby ze względu na pozyskiwanie sponsorów, ale również wspólne działanie np. w przestrzeni publiczno-prywatnej. Przede wszystkim w dłuższej perspektywie dla obu stron będzie działanie zgodne z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Warsztaty mają za zadanie uzmysłowić następujące zagadnienia:

 • Oczekiwania przedsiębiorców – zrozumieć partnera – kluczem do sukcesu;
 • Umiejętność znalezienie obupolnej korzyści;
 • Budowanie marki przedsiębiorcy;
 • Umiejętność wykorzystania potencjału tkwiącego w biznesie;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Potrzeby mają mocno subiektywny charakter, a ponadto są mocno zindywidualizowane z tego względu działając w środowisku lokalnym badacz musi zdawać sobie sprawę z faktu, że potrzeb wszystkich nie da się zaspokoić, poza tym będą one bardzo różne i mogą być nawet sprzeczne ze sobą.

Warsztaty nauczą zapoznać się z metodą jakościową i ilościową, należycie przygotowywać narzędzie badawcze, a także uświadomić jakie cechy, umiejętności i wiedze powinien posiadać „badacz” potrzeb mieszkańców.

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. Coraz częściej organizacje pozarządowe uczestniczą w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wspólnot lokalnych od spraw zwianych z porządkiem publicznym, poprzez bezpieczeństwo społeczne, do spraw związanych z ekologią.

Warsztaty zapoznają uczestników z modelami budowy bezpieczeństwa lokalnego, od „teorii wybitych szyb”, poprzez community policing, „społeczne oczy”, trójkąt kryminalny, architektury miejskiej, bezpiecznych dróg, alei i parków, aż do działań edukacyjnych i profilaktyki.

Idea inteligentnego miasta jest wprowadzana w życie, nie jest już tylko dywagacją naukowców, a także obietnicą polityków i samorządowców. Smart city, staje się rzeczywistością. Aby zrozumieć jak iść w stronę inteligentnych rozwiązań słuchacze poznają ideę inteligentnego miasta, przykłady rozwiązań inteligentnych, których wprowadzenie, promocja a także rozwój jest zadaniem także dla organizacji pozarządowych.

Podczas zajęć zaprezentowane będą modele inteligentnego zarządzania miastem, działaniami proekologicznymi, inteligentna mobilność, inteligentna populacja (mieszkańcy).

„Wyzwaniem stojącym przed polskimi miastami jest upowszechniane partycypacji publicznej, rozumianej jako udział mieszkańców w  definiowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych i podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej”. Krajowa Polityka Miejska, 2023

Tworzenie dobrych polityk publicznych nie jest możliwe bez aktywnego udziału obywateli. Otwarte na dialog samorządy, korzystając z wiedzy mieszkańców, mogą uwzględnić w swoich działaniach różne grupy interesów. Tworzone w ten sposób polityki stają się bardziej przejrzyste i odpowiedzialne. Angażowanie mieszkańców tworzy większą akceptację społeczną dla realizowanych celów politycznych. W ten sposób administracja pokazuje otwartość, co czyni ją bardziej wiarygodną dla obywateli. Zwiększenie zaangażowania, ale i oczekiwań mieszkańców gminom po prostu się opłaca. Samorządy muszą nie tylko tworzyć mechanizmy włączania różnych interesariuszy w procesy podejmowania decyzji, ale także wspierać ich aktywność.

Tworzenie mechanizmów angażowania mieszkańców jest warunkiem wykorzystania ich potencjału. W wielu miejscach w Polsce wdrażane są z sukcesem budżety obywatelskie, powstają regulaminy konsultacji społecznych, miasta stosują różne narzędzia wspierające obywatelską aktywność. . 

To społeczność jest ekspertem

W wielu polskich samorządach to mieszkańcy są inicjatorami zmian i  tworzenia publicznych dyskusji dotyczących nowych polityk publicznych. Największą zmianę widać w  procesach tworzenia dobrych przestrzeni publicznych. Nowe parki, skwery czy przestrzenie rekreacyjne powstające przy udziale użytkowników są lepsze, ciekawsze, a w wielu miejscach także tańsze. To mieszkańcy „walczą” o ochronę przed zabudową ważnych przyrodniczo terenów jak np. Inicjatywa „Ratujmy Zakrzówek” z Krakowa czy ochronę mieszkańców przed hałasem np. poznańskie działania związane ze strefą lotów. To mieszkańcy domagali się jako pierwsi działań w sprawie poprawy jakości powietrza. Krakowski, Warszawski czy Podhalański Alarm Smogowy to najbardziej znane z tych inicjatyw. Te działania już przynoszą widoczne efekty. Samorządy przystępują do rewizji swoich planów w  celu ochrony klinów napowietrzających, czy wprowadzają zapisy określające minimalne wymagania do jakości pieców. W wielu przypadkach są to grupy złożone z miejskich aktywistów, ale także ekspertów, pracowników naukowych czy byłych samorządowców. To mieszkańcy dbają i zabiegają o jawność i transparentność procesów podejmowania decyzji. Dopingują radnych do ograniczania wydatków gmin, racjonalizowania kosztów i nie zadłużania samorządów. Umiejętność wykorzystania, stale zwiększającej się aktywności świadomych obywateli charakteryzuje najbardziej innowacyjne samorządy. Czerpanie wiedzy z potencjału wyborców, to domena światłych polityków.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • modele współpracy samorząd – mieszkańcy
 • przykłady narzędzi włączających mieszkańców stosowanych przez polskie i zagraniczne samorządy
 • przegląd narzędzi partycypacyjnych dostępnych w Toruniu
 • rola mieszkańców w procesie tworzenie polityk publicznych
 • Przepis na Plan – jak zaangażować mieszkańców do procesów planowania przestrzennego
 • Przepis na Ulice – jak tworzenia nowych projekty drogowe z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców

„Europejska Rada Urbanistów proponuje na początku nowego tysiąclecia swoją Wizję miasta. Ta Wizja nie jest ani nową utopią, ani oderwaną od realiów projekcją innowacji technologicznych. Koncentruje się ona na Mieście Spójnym i jest wyobrażeniem takiego miasta, jakie chcielibyśmy mieć dziś i w przyszłości. (Nowa Karta Ateńska, 2003)

Rewolucja przemysłowa oraz będąca jej następstwem eksplozja demograficzna spowodowały w drugiej połowie XIX w. rozwój miast europejskich o niespotykanej nigdy wcześniej intensywności. Urbaniści z rozmachem zaczęli na nowo zaplanować miasta. Proponowano głownie model miasta samochodowego, auto stanowiło bowiem atrybut nowoczesności. Miasta (oparte o indywidualny transport samochodowy)
zaczęły się radykalnie rozlewać, Miasto dużych odległości i szerokich ulic stało się faktem.

Doświadczenia pokazały jednak, że zaprojektowane w ten sposób ośrodki są nie tylko niewydolne pod względem transportowym, ale też pozbawione spójności społecznej i kulturowej. W Europie zaczęto odchodzić od takiego sposobu myślenia już w latach 60 tcy XX wieku. Niestety nie w Polsce wraz z przemianami gospodarczymi po 1989 roku, na fali nieuporządkowanego boomu mieszkaniowego oraz w  wyniku wyrównywania konsumpcyjnych braków w tym m.in marzeń o własnym, dotąd często niedostępnym aucie, dalej popełnia się wszystkie możliwe urbanistyczne grzechy. Polskie samorządy pozwoliły mieszkańcom na ucieczkę poza centrum.
W rezultacie nasze miasta są w dużym stopniu oparte o indywidualny transport, który nie może zaspokoić potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Usługi publiczne są zaś zbyt rozproszone i często trudno dostępne.

Dziś polskie samorządy (także Toruń) muszą wrócić do idei miasta zwartego, czyli miasta krótkich odległości. Jest to model rozwoju, zakładający m.in. zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwiększenie gęstości zaludnienia oraz wsparcie rewitalizacji i  zagospodarowania terenów zdegradowanych. W mieście zwartym za priorytet uznaje się transport publiczny, rowerowy i  pieszy, jednocześnie dążąc do ograniczenia ruchu samochodowego. Dzięki takim rozwiązaniom powietrze staje się mniej zanieczyszczone (tak istotne dla zdrowia współczesnych mieszkańców), mniejsze jest zużycie energii, miasto rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – zapewnia mniejsze koszty podróży, mniejsze koszty usług publicznych oraz integrację lokalnych społeczności.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • rodzaje centrów miast – rozwiązania architektoniczne i komunikacyjne
 • cechy miasta zwartego – korzyści dla mieszkańców i samorządu
 • jak przeciwdziałać “rozlewaniu się” miast
 • dobre przykłady wprowadzania idei miasta zwartego w Polsce i za granicą
 • jaki ma być Toruń w XXI wieku  – propozycje rozwiązań przestrzennych dla Torunia

„Europejska Rada Urbanistów proponuje na początku nowego tysiąclecia swoją Wizję miasta. Ta Wizja nie jest ani nową utopią, ani oderwaną od realiów projekcją innowacji technologicznych. Koncentruje się ona na Mieście Spójnym i jest wyobrażeniem takiego miasta, jakie chcielibyśmy mieć dziś i w przyszłości. (Nowa Karta Ateńska, 2003)

Rewolucja przemysłowa oraz będąca jej następstwem eksplozja demograficzna spowodowały w drugiej połowie XIX w. rozwój miast europejskich o niespotykanej nigdy wcześniej intensywności. Urbaniści z rozmachem zaczęli na nowo zaplanować miasta. Proponowano głownie model miasta samochodowego, auto stanowiło bowiem atrybut nowoczesności. Miasta (oparte o indywidualny transport samochodowy)
zaczęły się radykalnie rozlewać, Miasto dużych odległości i szerokich ulic stało się faktem.

Doświadczenia pokazały jednak, że zaprojektowane w ten sposób ośrodki są nie tylko niewydolne pod względem transportowym, ale też pozbawione spójności społecznej i kulturowej. W Europie zaczęto odchodzić od takiego sposobu myślenia już w latach 60 tcy XX wieku. Niestety nie w Polsce wraz z przemianami gospodarczymi po 1989 roku, na fali nieuporządkowanego boomu mieszkaniowego oraz w  wyniku wyrównywania konsumpcyjnych braków w tym m.in marzeń o własnym, dotąd często niedostępnym aucie, dalej popełnia się wszystkie możliwe urbanistyczne grzechy. Polskie samorządy pozwoliły mieszkańcom na ucieczkę poza centrum.
W rezultacie nasze miasta są w dużym stopniu oparte o indywidualny transport, który nie może zaspokoić potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Usługi publiczne są zaś zbyt rozproszone i często trudno dostępne.

Dziś polskie samorządy (także Toruń) muszą wrócić do idei miasta zwartego, czyli miasta krótkich odległości. Jest to model rozwoju, zakładający m.in. zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwiększenie gęstości zaludnienia oraz wsparcie rewitalizacji i  zagospodarowania terenów zdegradowanych. W mieście zwartym za priorytet uznaje się transport publiczny, rowerowy i  pieszy, jednocześnie dążąc do ograniczenia ruchu samochodowego. Dzięki takim rozwiązaniom powietrze staje się mniej zanieczyszczone (tak istotne dla zdrowia współczesnych mieszkańców), mniejsze jest zużycie energii, miasto rozwija się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – zapewnia mniejsze koszty podróży, mniejsze koszty usług publicznych oraz integrację lokalnych społeczności.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • rodzaje centrów miast – rozwiązania architektoniczne i komunikacyjne
 • cechy miasta zwartego – korzyści dla mieszkańców i samorządu
 • jak przeciwdziałać “rozlewaniu się” miast
 • dobre przykłady wprowadzania idei miasta zwartego w Polsce i za granicą
 • jaki ma być Toruń w XXI wieku  – propozycje rozwiązań przestrzennych dla Torunia

W czasach przed rewolucją przemysłową odsetek ludzi starych w społeczeństwie był na niskim poziomie – było to 4-6% ludności w wieku powyżej 60 lat. Średnia długość życia nieznacznie przekraczała 40 lat. Dziś w Polsce osób starszych jest ponad 22%, znacznie zwiększyła się także długość życia. Szacuje się, że do roku 2050 seniorów powyżej 60 roku będzie aż 40%. W polskich miastach już dziś występują całe dzielnice, gdzie większość mieszkańców to seniorzy. To stwarza dodatkowe wyzwania przed miejskimi planistami, urbanistami i politykami. Seniorzy mają znacznie większe oczekiwania, jeśli chodzi o  dostępność do usług publicznych, mają także inne potrzeby mieszkaniowe i transportowe. Należy planować miasto krótkich odległości, miasto zwarte.

Kolejnym istotnym  czynnikiem, mającym wpływ na funkcjonowanie organizmów miejskich, są zmiany klimatyczne. Zagrożenie stanowią szczególnie procesy wynikające ze zmian warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowanie pogodowych zjawisk ekstremalnych oraz zanieczyszczenie powietrza. Radzenie sobie z ich skutkami staje się dziś wyzwaniem dla osób odpowiadających za rozwój miast.

Powietrze w miastach osiąga coraz wyższe temperatury, czego rezultatem są chociażby rosnące nakłady na służbę zdrowia oraz zapotrzebowanie na energię (pobór prądu na urządzenia chłodzące). Wzrasta również zapotrzebowanie na wodę pitną. Zagrożeniem dla mieszkańców są również zaburzenia cyrkulacji powietrza w obszarze zabudowanym, dodatkowo wzmacniane przez zanieczyszczenie (smog). Niełatwym zadaniem jest dziś zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza. Oprócz ograniczenia emisji szkodliwych substancji, niezbędne jest odpowiednie napowietrzanie miast.

Powtarzające się gwałtowne deszcze powodują już dziś lokalne podtopienia. Systemy odprowadzania wód opadowych są często niewydolne przy ekstremalnych deszczach. Zaś występująca w miesiącach letnich susza, prowadzi do deficytów wody. Podczas gdy na obszarach niezabudowanych ponad 90% wody z opadów atmosferycznych zostaje zawiązane przez roślinność, na obszarach zabudowanych ponad 70% jest bezpowrotnie tracona na skutek nieefektywnego systemu retencji. Prowadzi to do zwiększonego zapotrzebowania zieleni na dodatkowe nawadnianie, a z drugiej strony do wystąpienia lokalnych podtopień. Opad atmosferyczny jest jedynym odnawialnym źródłem wody, dlatego niezbędne jest prowadzenie działań, mających na celu jego jak najefektywniejsze zagospodarowanie . Inwestowanie w zieloną i niebieską infrastrukturę (przywracającą cykl hydrologiczny) to dziś dla miast jedyne rozwiązanie. Wprowadzenie zielonych nasadzeń, tworzenie oraz przywracanie obszarów zielonych ogranicza zanieczyszczenie powietrza i  przynosi mieszkańcom niezbędny cień. Prawidłowa gospodarka wodna (systemy retencji wody,  odtworzenie naturalnych koryt rzek i cieków) umożliwia radzenie sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, pozwala również na obniżenie temperatury. Co ważne, takie rozwiązania mają sens również z ekonomicznego punktu widzenia.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • aktualne wyzwania polskich samorządów
 • starzenie się miast – czyli jak dostosować miasto do potrzeb osób starszych
 • efekty zmian klimatu w polskich miastach
 • Miejski Plan Adaptacyjny – adaptacja do zmian klimatu w Toruniu
 • niebieska i zielona infrastruktura w miastach
 • dobre przykłady dopasowywania się samorządów polskich i zagranicznych do zmian klimatu
 • korzyści z zachowania terenów zieleni w miastach
 • problem zanieczyszczenie powietrza w Torunia – propozycje rozwiązań

Rady osiedli (dzielnic) to jednostki pomocnicze gmin (JPG), które nie posiadają własnej osobowości prawnej. Ich genezy należy szukać w zgromadzeniach sąsiedzkich, a traktowane być powinny jako forum aktywności lokalnych grup mieszkańców. Ich powstanie wiąże się bezpośrednio z przyjęciem przez twórców ustawy samorządowej (na początku lat 90 tych) zasady pomocniczości (subsydiarności), która zakłada, że wszelkie kompetencje władz powinny być przekazane na najniższy możliwy poziom decyzyjności.

W teorii jednostki te miały pomagać gminom wspierać mieszkańców w zaspokajaniu ich potrzeb. Zgodnie z takim założeniem kompetencje rad osiedli powinny umożliwiać szybkie rozwiązywanie istotnych dla mieszkańców problemów. Samo działanie rad osiedli powinno być traktowane także jako jedna z form partycypacji obywatelskiej.
Mimo, że rady osiedli w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym działają (działać powinny) już od ponad 20 lat, ich realny wpływ na funkcjonowanie gmin jest nieznaczny. W wielu miastach rady działają rachitycznie i zamierają. Spotkać można dużo krytycznych opinii na temat ich funkcjonowania. Wielu autorów zajmujących się radami uważa, że zapisy o możliwości powoływania jednostek samorządu pomocniczego w miastach pozostają „martwą literą prawa lokalnego” i stwierdza, że doszło „(…) do śmierci naturalnej instytucji samorządowych na szczeblu dzielnic i osiedli” (za M. Barański. Modernizacja polityczna społeczności lokalnych w Polsce w świetle standardów europejskich, w: R.B. Woźniak (red.), Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej, Koszalin 2000). Na szczęście mamy wyjątki pokazujące że rady mogą być skuteczne. W kilku miastach rady osiedli dostały nawet własny budżet (Poznań, Gdynia, Konin) z przeznaczeniem na potrzeby lokalnej społeczności.

Zapisy wspomnianej ustawy umożliwiają gminom dowolne kształtowanie zakresu działania rad, jak również sposobu ich wybierania i funkcjonowania. Zatem to w głównej mierze od decydentów poszczególnych gmin zależy czy rady osiedli sprawnie funkcjonują czy też mają jedynie fasadowy charakter.

Kompetencje mogą być bardzo duże. Rady mogą być partnerem dla organizacji pozarządowych, inicjować i nadzorować kluczowe inwestycje czy samodzielnie zabiegać o inwestorów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki i klimat do działania i co szczególnie ważne zachęcić mieszkańców do pracy w radach.

W Toruniu aktywność jednostek pomocniczych nie odbiega od niskiej średniej krajowej. Znaczenie rad jest niezauważalne, do wiadomości opinii publicznej nie przedostają się prawie żadne informacje o działalności rad a ich członkowie pozostają anonimowi.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • prawne podstawy funkcjonowania Rad Okręgów w Toruniu
 • przykłady aktywności toruńskich Rad Okręgów
 • udział jednostek pomocniczych gminy w procesach podejmowania decyzji
 • dobre przykłady aktywności Rad w polskich samorządach
 • jak wzmocnić działanie Rad Okręgów w Toruniu – propozycje nowych kompetencji dla Rad

Szkolenie będzie wstępnym wprowadzeniem do mowy ciała oraz sztuki argumentacji. Podczas zajęć omówione zostaną podstawy budowania argumentów oraz w oparciu o niej spójnej argumentacji z uwzględnieniem przykładów. Ukazana zostanie zależność pomiędzy odpowiednim przygotowaniem się do argumentacji, a umiejętnością skutecznego przemawiania. Omówione zostaną podstawowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas przemówień publicznych. Szkolenie zostanie podsumowane praktycznymi ćwiczeniami wykonywanymi przez uczestników oraz informacją zwrotną ze strony szkoleniowca, w celu wskazania mocnych i słabych stron w kontekście umiejętności liderskich.

Uczestnikom zostanie przedstawiona debata oksfordzka jako narzędzie doskonalenia umiejętności liderskich. Wskazane zostanie jej pozytywny wpływ na umiejętności pracy w grupie, analizy i syntezy informacji, sztuki argumentacji oraz publicznego wypowiadania się. Szkolenie będzie zakładało część teoretyczną oraz praktyczną. Ta pierwsza będzie uwzględniać wprowadzenie do debatowania w tym formacie, wskazując na m.in. na genezę debaty oksfordzkiej oraz jej zasady. Następnie zostanie przeprowadzone ćwiczenia, gdzie uczestnicy będą indywidualnie rywalizować w oparciu o przygotowane tezy, przygotowując się przy tym do udziału w przyszłości we właściwej debacie. Szkolenie zostanie zwieńczone informacją zwrotną skierowaną do uczestników, dedykowaną na doskonalenie przez nich umiejętności liderskich.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę na temat debaty oksfordzkiej i wykorzystania jej atutów w praktyce. Spotkanie zostanie zainaugurowane krótkim wprowadzeniem odnośnie jej zasad. Kluczowym elementem szkolenia będzie debata, którą uczestnicy przeprowadzą pomiędzy sobą. Zostaną oni podzieleni na drużyny oraz sędziów. Nad jej przebiegiem czuwał będzie szkoleniowiec. Finałowym etapem szkolenia będzie informacja zwrotna do każdego z uczestników na temat skuteczności spełnienia jego roli w debacie, uwzględniając przy tym mocne i słabsze ich strony jako potencjalnych liderów, odnosząc to do sztuki argumentacji i pięknego wypowiadania się.

W trakcie szkolenie z zakresu charakterystyki imprez masowych uczestnicy zostaną zapoznani z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Następnie prowadząca omówi specyfikację wydarzeń, które podlegają ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W kolejny etapie szkolenia skupimy się na rozróżnianiu wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym od imprez masowych. Kolejno na podstawie prezentowanych wydarzeń zostaną omówione rodzaje i charakterystyka imprez masowych. Punktem kulminacyjnym tego szkolenie będzie omówienie na podstawie zaprezentowanych przepisów odpowiedzialności organizatora.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • Rodzaje imprez masowych
 • Specyfikacja wydarzeń, które podlegają i nie podlegają ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Prezentacja różnych wydarzeń masowych- koncerty, mecze itd.
 • Odpowiedzialność organizatora

W trakcie szkolenia „Aspekty prawno-formalne imprez masowych” skupimy się na etapach przygotowywania wydarzenia masowego. Na początku zostanie omówione przygotowywanie infrastruktury obiektu i terenu, na którym będzie odbywała się impreza. Następnie prowadząca omówi na czym należy się skupić budując zaplecze wydarzenia w tym kwestie higieniczno-sanitarne. W kolejnej części zostanie omówiona rola służb porządkowych, służb informacyjnych, zabezpieczenia medycznego oraz przeciwpożarowego, a także ich obowiązki jak i prawa. W dalszej części zostanie poruszona kwestia ubezpieczenia imprezy oraz organizatora. W ostatniej części szkolenia zostanie zaprezentowana lista niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwoleń na realizację wydarzenia. Dodatkowo prowadząca zapozna uczestników szkolenia z wzorami pism, a także z przykładowymi pozwoleniami.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • Wymagania dotyczące infrastruktury obiektu/terenu oraz zabezpieczeń technicznych
 • Służby porządkowe i służby informacyjnej
 • Zabezpieczenie medyczne, przeciwpożarowe, pirotechniczne
 • Zaplecze higieniczno-sanitarne
 • Ubezpieczenie imprezy i organizatora
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie pozwoleń

Podczas szkolenia z zakresu nadzoru nad przebiegiem wydarzenia skupimy się na bezpieczeństwie zarówno uczestników imprezy, jak i organizatora. W pierwszej kolejności zostanie omówiony proces wpuszczania uczestników na wydarzenie, opuszczanie terenu, a także postępowanie przy przeludnieniu i ewakuacji. W drugiej części szkolenia skupimy się na roli organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa, a także o uprawnieniach policji i służ ochrony podczas trwania imprezy. Zostanie również poruszona kwestia współpracy organizatora ze służbami zabezpieczającymi bezpośrednio podczas trwania eventu. Następnie prowadząca omówi kwestie kontroli wydarzenia. W ostatniej części prelegentka przeprowadzi dyskusję z uczestnikami szkolenia na temat przerwania imprezy masowej, a także na temat bezpośrednich doświadczeń z organizacji imprez masowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • Bezpieczeństwo uczestników (w tym proces przeprowadzenia ewakuacji)
 • Rola organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Uprawnienia policji oraz służb ochrony podczas imprez masowych
 • Kontrola przebiegu wewnętrzna i zewnętrzna wydarzenia
 • Przerwanie imprezy masowej – w jakich przypadkach?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów prawa, obowiązującymi standardami i dobrymi praktykami. Program szkolenia został opracowany w taki sposób, by przekazać uczestnikom odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i pomóc w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań na problemy, jakie przytrafiają się podczas planowania, przygotowywania, przeprowadzania i ewaluacji przebiegu imprezy masowej.

Aż trudno w to uwierzyć, ale podczas codziennej komunikacji z innymi ludźmi zaledwie 7% skuteczności komunikatu opiera się na słowach. W pozostałych 93% „siła” naszej wypowiedzi zależy od innych składników komunikatu: prezencji, mowy ciała i sposobu mówienia. Znajomość zasad komunikacji niewerbalnej pozwala na świadome wykorzystywanie tego potężnego kanału komunikacyjnego nie tylko w celu wysyłania skutecznego komunikatu, ale prawidłowego odczytywania intencji innych osób, często skrzętnie ukrytych za fasadą słów. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.: W jaki sposób postawa ciała, gesty, mimika i kontakt wzrokowy wpływają na skuteczność komunikatu? Co zrobić, żeby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność swoich wystąpień? Jakie są najczęstsze błędny w zakresie komunikacji niewerbalnej i jak je wyeliminować? Jak zawodowi mówcy wykorzystują komunikację niewerbalną, aby pozyskać przychylność odbiorców? Jak komunikacja niewerbalna może pomóc przyciągnąć uwagę publiczności? Jak rozpoznać, że mówca próbuje mnie oszukać?

Współczesny świat przepełniony do granic możliwości informacją i obrazem stawia poprzeczkę bardzo wysoko. Aby przebić się z jakimkolwiek komunikatem trzeba wykazać się czymś więcej niż tylko szarą poprawnością. Zabierając publicznie głos w dowolnej kwestii musimy inspirować – i to zarówno w zakresie formy, jak i treści. Istnieje wiele technik, które pozwalają niemal od razu uczynić nasze wystąpienie znacznie lepszym. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.: Jakie są najlepsze, sprawdzone schematy budowy przemówienia, które zainspirują słuchaczy? Jakie elementy wplatać do treści przemówienia, aby podnieść jego skuteczność i atrakcyjność? Jakie sztuczki wykorzystują zawodowi mówcy, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorców? Jakie są podstawowe błędy, które zrażają do nas odbiorców? Jak zachowywać się w trakcie wystąpienia, aby zwiększyć swoją wiarygodność?

Perswazja to ważny element codzienności każdego człowieka. Przekonujemy i jesteśmy przekonywani niemalże bez przerwy. W domu, w pracy, wśród znajomych. W telewizji, w sklepie, w banku. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy, że wiele argumentów, które słyszymy, opiera się na bardziej lub mniej wyrafinowanej manipulacji. Mało tego, także my sami używamy tych technik zupełnie nieświadomie, zwodząc naszych rozmówców w celu wygrania toczącej się dyskusji. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.: Jakich technik manipulacji używają wobec nas politycy, sprzedawcy, a nawet dziennikarze? Na jakich mechanizmach psychologicznych oparte są najpopularniejsze techniki manipulacji? Na czym polegają techniki „słomiana kukła, „wędzony śledź” i „zatruta studnia”? W jaki sposób bronić się przed najczęstszymi przejawami manipulacji? Jak odróżniać argumenty rzeczowe od nierzeczowych? Jak wystrzegać się erystyki i manipulacji we własnej argumentacji?

Celem szkolenia jest zdefiniowanie pożądanego wizerunku dla naszej jednostki oraz omówienie narzędzi i metod, jakie możemy wykorzystać, by go skutecznie budować oraz też później ewaluować jakość naszych działań w tym zakresie.

Każde przez nas podejmowane działanie wiąże się z pewnym ryzykiem. Przykładanie dużej wagi do analizy pot. zagrożeń wizerunkowych oraz bycie przygotowanym na potencjalny kryzys wizerunkowy jest kluczowe dla długofalowego budowania pozytywnego wizerunku naszego podmiotu.

Zajęcia warsztatowe wokół organizacji przykładowych wydarzeń studenckich, przy użyciu najpowszechniejszych metod promocji, oparte na metodyce organizacji wydarzeń studenckich na uczelniach wyższych w różnych regionach naszego kraju.

Szkolenie, które przybliży nam ogólną tematykę związaną ze środkami Unijnymi w Polsce. Poruszona zostanie kwestia tego, w jaki sposób możemy podzielić środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ze względu np. na cel finansowania, dowiemy się kto, kiedy i w jaki sposób, że o nie aplikować oraz poznamy możliwości jakie tworzą powyższe fundusze zarówno dla firm jak i każdego obywatela naszego kraju.

Szkolenie, na którym zostanie omówiona rzeczywistość realizacji projektów Unijnych od strony praktyczne, dowiemy się jakie zmiany przyniesie nowa perspektywa budżetu Unijnego na lata 2021-2027 dla Polski, a także zastanowimy się, jakie zagrożenia i ryzyka może ona dla nas przynieść.

Idealną sytuacją byłoby, gdyby student zmotywowany był do pracy chęcią zdobycia wiedzy, perspektywą rozwoju i zdobycia wykształcenia zapewniającego możliwość podjęcia pracy z intratnym wynagrodzeniem. Okoliczności bywają jednak różne i czasem nawet bez winy samego studenta brakuje mu motywacji lub nie ma on możliwości podjęcia trudu zdobycia wykształcenia. Przykładem może być chociażby pochodzenie z biednej rodziny. Jednak Konstytucja zapewnia każemy równy dostęp do edukacji oraz wsparcie w zdobywaniu wiedzy. Obecnie istnieje w Polsce rozwinięty system wsparcia materialnego dla studentów w formie chociażby stypendiów o charakterze pomocowym oraz motywacyjnym. Celem szkolenia jest przybliżenie możliwości uzyskania takiego wsparcia przez studenta oraz wskazanie mu pewnych możliwości, które wydają się motywujące do dalszej pracy.

Ustawodawca stworzył spójny system stypendiów dla studentów, które ze względu na ich charakter podzielić można na pomocowe oraz motywacyjne. Szczególnie te drugie potraktować można jako wsparcie działalności naukowej studentów. W czasie szkolenia zostaną omówione przede wszystkim stypendia tzw. naukowe oraz ministra. Zostanie przybliżona aktualna regulacja na poziomie ustawowym, kryteria przyznawania przedmiotowych świadczeń, orzecznictwo oraz przykłady z praktyki.

Sporządzanie tekstów – oficjalnych pism, notatek, sprawozdań, odwołania, wniosków, czy nawet wiadomości mailowych stanowi obecnie nie lada wyzwanie. W dobie dynamicznego rozwoju internetu i komunikatorów elektronicznych istnieje realne zagrożenie zatracenia umiejętności poprawnego tworzenia tekstów. Poprawne formułowanie pism oraz tworzenie ich właściwej formy jest niezwykle istotne. To, jak wygląda budowa naszego tekstu, jego stylistyka oraz zachowanie odpowiedniej chronologii treści, świadczy o nas samych i stanowi naszą wizytówkę. Tym samym wpływa to w sposób bezpośredni na postrzeganie nas przez odbiorców – przyszłego pracodawcę, kontrahenta, pracownika urzędu czy nauczyciela. Dlatego też podstawą dla odpowiedzialnego lidera powinno być nabycie umiejętności poprawnego formułowania pism.

Znajomość uregulowań prawnych dotyczących działalności Fundacji jest niezwykle istotna z punktu widzenia ich przedstawicieli. Podczas prelekcji przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące procesu rejestracji Fundacji, tworzenia Statutu oraz sprawozdawczości. Prelegent skupi się na najważniejszych kwestiach przydatnych w praktyce. Szkolenie zostanie podzielone na dwie części – podczas drugiej uczestnicy wezmą udział w zadaniach praktycznych, podczas których sprawdzona zostanie wiedza zdobyta w pierwszej części szkolenia.

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Organizacje te są niezwykle istotne w kontekście integracji lokalnych społeczności. Podczas prelekcji przedstawione zostaną najważniejsze informacje, które muszą posiadać osoby aktywnie działające w Fundacjach. Prelegent przedstawi również dobre praktyki w zakresie działalności Fundacji.

Znajomość uregulowań prawnych dotyczących działalności Stowarzyszeń jest niezwykle istotna z punktu widzenia ich przedstawicieli. Podczas prelekcji przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące procesu rejestracji Stowarzyszeń, tworzenia Statutu oraz sprawozdawczości. Prelegent skupi się na najważniejszych kwestiach przydatnych w praktyce. Szkolenie zostanie podzielone na dwie części – podczas drugiej uczestnicy wezmą udział w zadaniach praktycznych, podczas których sprawdzona zostanie wiedza zdobyta w pierwszej części szkolenia.

Stowarzyszenia to organizacje społeczne, powoływane przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Osoby tworzące taką organizację wspólnie chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel. Stowarzyszenia są mechanizmem, który pozwala na integracje lokalnych społeczności, grupy zainteresowań oraz osób mających misję, którą chcą realizować na konkretnym odcinku. Przybliżenie tematyki tych organizacji jest szczególnie istotne w kontekście programu Edukacji Liderów. Podczas prelekcji przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie działalności Stowarzyszeń.

Niejednokrotnie osoby przedsiębiorcze realizują swoje cele gospodarcze poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego – czy to poprzez bycie wspólnikiem, czy też reprezentację spółki w organach zarządu. Wiążę się z tym nobilitacja, związana z firmowaniem podmiotu własnym nazwiskiem, lecz w parze z prestiżem idzie odpowiedzialność. Należy mieć świadomość ciążącej na członkach zarządu, przewidzianej przez przepisy regulujące ten obszar. Jest to wiedza cenna zarówna dla członków zarządu, jak również dla innych osób, np. wierzycieli spółek, które będą miały możliwość poznać procedurę dochodzenia należności w przypadku chociażby bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Dlatego też niezwykle istotne będzie przybliżenie tej tematyki w programie Edukacji Liderów.

W odpowiedzi na wzrost popularności start-upów oraz rozwoju mechanizmów joint venture, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt noweli Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczący tzw. prostej spółki akcyjnej. Nowe rozwiązanie prowadzenia działalności gospodarczej ma się cechować uproszczoną procedurą rejestracji, możliwościami łatwiejszego nabywania kapitału na prowadzenie działalności oraz brakiem sztywnych ograniczeń przewidzianych w spółkach kapitałowych, jak chociażby procedur objęcia akcji. Celem wprowadzanej regulacji jest przyspieszenie możliwości rozwoju start-upów oraz początkujących przedsiębiorców, często młodych ludzi, którzy nierzadko natrafiają na bariery biurokratyczne. Prosta spółka akcyjna ma za zadanie także wdrażanie form innowacyjnej gospodarki w środowisku tradycyjnej działalności gospodarczej. Omówienie problematyki przyczyni się niewątpliwie do popularyzacji nowej instytucji prawa handlowego wśród społeczności toruńskich przedsiębiorców, co pozwoli na wykorzystanie mechanizmów jej działania, po wejściu w życie nowych przepisów.

Od wprowadzenia reformy prawa gospodarczego minął już ponad rok. Wprowadzenie tak zwanej Konstytucji Biznesu spowodowało zmiany w przepisach dotyczących podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości jakie przedsiębiorcom dała nowelizacja prawa. Jest ono skierowane do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat dotyczących ich regulacji prawnych jak również do osób, które dopiero chcą założyć własną firmę. Z prelekcji dowiesz się m.in:

 • jak w świetle ustawy prawo przedsiębiorców wygląda obecnie podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej;
 • kto może uzyskać ulgę na ZUS oraz w jakim wymiarze;
 • kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną?
 • jak prowadzić działalność reglamentowaną;
 • jak skorzystać z pomocy Rzecznika MŚP oraz wielu innych informacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ostatnich latach zaobserwować można bardzo dużo zmian legislacyjnych w rozmaitych ustawach. Nowelizacje dotyczą także prawa zamówień publicznych, co stanowi wyzwanie dla osób zajmujących się nim na co dzień. Ostatni projekt zmian ustawy zakłada aż trzykrotny wzrost liczby przepisów w ustawie prawo zamówień publicznych. Celem prelekcji jest omówienie najistotniejszych zmian planowanych przez ustawodawcę oraz próba odpowiedzi, jakie będą miały one implikacje w praktyce. Szkolenie ma na celu przybliżenie osobom zajmującym się na co dzień zamówieniami publicznymi kwestii praktycznych, które mogą ulec zmianie pod wpływem zmian legislacyjnych.

Niezwykle istotne jest ciągłe rozwijanie systemu wsparcia i motywowania osób niepełnosprawnych. Udzielane wsparcie może przybierać różne formy w zależności od potrzeb tej grupy osób. Podczas prelekcji przedstawione zostaną aktualne możliwości skierowane do wskazanych odbiorców. Prelegenci omówią także wsparcie, które udzielane jest studentom niepełnosprawnym. W drugiej części szkolenia uczestnicy podzieleni zostaną na grupy. Ich zadaniem będzie wykonanie projektu, który następnie zostanie omówiony. Wyniki pracy zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Podstawą do rozwoju każdego kraju jest nauka. Jednak jak to robić nie mając dostatecznie dużo środków na wykonanie doświadczeń, badań, odbywania szkoleń?? Z tego powodu każdego roku studenci, doktoranci, naukowcy na terenie naszego kraju mają możliwość zdobywania środków na prowadzenie badań naukowych. Szczególnie wielu studentów nie jest świadomych, skąd można pozyskiwać środki na prowadzenie badań, jakie granty są dla nich przeznaczone oraz jakie kryteria muszą spełniać, aby się o nie ubiegać. Podczas szkolenia będą przedstawione podstawowe źródła finansowania badań tj. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowane zostaną kryteria rekrutacji, terminy rekrutacji, sposoby składania wniosków (platforma OSF).

W XXI wieku, przy coraz większej liczbie osób z wyższym wykształceniem, dokument poświadczający o ukończeniu studiów nie zawsze stanowi gwarancję sukcesu zawodowego. Jednym z kluczowych elementów, na który podczas rozmów kwalifikacyjnych zwracają pracodawcy są odbyte staże oraz umiejętności dodatkowe. Gdzie można ubiegać się o staże krajowe oraz zagraniczne? Jakie wymagania stawiają najczęściej pracodawcy? Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane programy krajowe oraz zagraniczne przeznaczone dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Szkolenie skierowane jest szczególnie do studentów, którzy mają szerokie spektrum możliwości realizacji staży. Podczas szkolenia zaprezentowana zostaną także możliwe źródła finansowania staży zagranicznych.

Internet to narzędzie, bez którego większość przedsiębiorców nie byłaby w stanie prowadzić swoich działalności. Podczas warsztatów, przedstawione będą zagadnienia skutecznego marketingu internetowego. Ponadto przedstawione będą rodzaje kampanii Internetowych. Uczestnicy na przykładach będą starali się stworzyć najskuteczniejszą kampanie Internetową, która dotrze do jak największej liczby odbiorców. Warsztaty będą skupiały się na marketingu z wykorzystaniem takich portali jak Facebook oraz Instagram.

Czy ja w ogóle jestem marką? I czy powinienem martwić się o swój wizerunek? Każdy z nas tworzy swoją własną markę mimowolnie.  Podczas warsztatów, korzystając z metody design thinking (myślenie projektowe), wraz z prowadzącym uczestnicy opracują skuteczne metody prowadzenia marketingu osobowego i firmowego.  Warsztaty pozwolą stworzyć skuteczny plan kreowania własnego wizerunku oraz wizerunku swojej działalności. Szkolenie ma na celu uświadomienie jak istotne jest dbanie o własny wizerunek i jakie kroki należy podjąć do kreowania go w sposób prawidłowy.

Wielu z nas specjalizuje się w swoich, specyficznych branżach, jednak nie każdy potrafi przebić się na rynku. Jedną z umiejętności, które mogą pomóc rozpromować swoją osobę, działania czy firmę jest sztuka prezentacji. Prezentacje publiczne towarzyszą każdemu z nas, jednak mało kto potrafi poradzić sobie ze stresem przed swoim wystąpieniem. Często nasze prezentacje są mało spójne, a język nie odpowiednio dobrany do słuchacza. Podczas warsztatów przekażemy wam cenne porady jak niwelować stres oraz jak konstruować swoje wystąpienia. Ponadto, podczas warsztatów będzie możliwość, sprawdzenia swoich sił w krótkich wystąpieniach publicznych.

Harmonogram szkoleń
Szkoły Liderów:

Lipiec 2019 rok – 6 warsztatów
Sierpień 2019 rok – 6 warsztatów
Wrzesień 2019 rok – 10 warsztatów
Październik 2019 rok – 10 warsztatów
Listopad 2019 rok – 8 warsztatów

 

O szczegółowym  harmonogramie szkoleń przeczytasz w Aktualnościach. Link poniżej.

Zapisz się na szkolenie Szkoły Liderów


  **

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Scientia Thorunensia z siedzibą przy ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją zadania gminy w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez Edukację liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

  2. Administrator danych osobowych, nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem - adres e-mail: scientia.thorunensia@gmail.com.

  3. Twoje dane będą przetwarzane: - w celu organizacji szkoleń - w celu dochodzenia, obrony czy ustalenia wzajemnych roszczeń; - w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów Uczestników, w szczególności bezpieczeństwa i zdrowia; - w celu realizacji działań informacyjno - promocyjnych Administratora.

  4. Twoje dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

  5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.

  6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków. Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich zostały zebrane.
  Partnerem przy organizacji szkoleń jest Samorząd Studencki UMK

  logoSS

  Poznaj zespół naszych szkoleniowców

  Szefer Piotr
  Trener wystąpień publicznych, spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej, prezenter telewizyjny. Laureat konkursów krasomówczych i debatanckich. Z wykształcenia radca prawny. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne dla przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki z dużym naciskiem na praktykę i konkretny efekt. Wśród jego klientów znajduje się m.in. Orlen, Jeronimo Martins, Polski Związek Piłki Nożnej, Benefit System, Parlament Studentów RP czy też Uniwersytet Jagielloński.
  Adamiec Paweł (1)

  Absolwent administracji i student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2017 roku Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, zrzeszającego 65 osób. Sędzia i trener Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, licencjonowany spiker piłki nożnej z uprawnieniami od 1 ligi i niżej. Członek Odwoławczej Komisji ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, współpracownik UEFA przy organizacji Mistrzostw Europy u21. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ w latach 2013-2015, w latach 2015-2016 członek Zarządu Samorządu Studentów UJ, w latach 2013- 2016 senator UJ. Absolwent I Edycji Akademii Sobieskiego w 2016 roku. Panelista i szkoleniowiec podczas wydarzeń:

  • Konferencja Ekspertów Praw Studenta 2017 oraz 2018;
  • Konferencja Krajowa Parlamentu Studentów RP 2018;
  • Konwent Przewodniczących Parlamentu Studentów RP 2017 i 2018;
  • Studenckie Forum Jakości 2018.

  Specjalizuje się w zakresie usług reklamowych i marketingowych w social mediach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Tomaszewski Patryk - dopisać aut. A.Romanski
  Wykładowca akademicki, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, jest stałym komentatorem wydarzeń politycznych w „Gazecie Pomorskiej”, TVP Bydgoszcz, a także radio PiK. Był od 2013 do 2016 roku członkiem zarządu toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Ponadto od 2009 do 2015 roku był Pełnomocnikiem Rektora ds. aktywizacji życia naukowego i kulturalnego studentów. W ramach pracy badawczej i prowadzonych zajęć zajmuje się m.in sprawami bezpieczeństwa lokalnego a także metodologii badań – szczególnie ilościowych i jakościowych. Autor i współautor art. naukowych: P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 8, cz. 2, 2018; P. Tomaszewski ; Toruńskie miejsca pamięci jako element tożsamości patriotycznej młodego pokolenia polaków [w:] Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, pod red. K. Zieliński, J. Janikowska, Toruń 2015; P. Tomaszewski, The Influence of Space on the Sense of Security on the Part of the Local Community. On the Basis of Bydgoskie Przedmieście District in Toruń, „Historia i Polityk”, nr 21, 2017.
  Kołacz Paweł
  Archeolog, pasjonat i wielbiciel toruńskiego Bydgoskiego Przedmieścia, doprowadził do wpisania tej dzielnicy do rejestru zabytków i aktywizacji jej mieszkańców. Jest ekspertem do spraw partycypacji i kształtowania przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadzi warsztaty, prelekcje i szkolenia na temat partycypacji, konsultacji społecznych, wspólnego kształtowania przestrzeni i rewitalizacji. Autor publikacji „Przepis na ulicę” (2015), współautor „Przepisu na rewitalizację” (2015) i „Przepisu na plan” (2016). Ekspert i współautor dokumentów przy procesach rewitalizacyjnych m. in. w Lęborku, Wołominie, Włocławku. Przez wiele lat pracował w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Przy każdej okazji podkreśla rolę dialogu pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej z bezpiecznych przestrzeni publicznych.
  Rusajczyk Łukasz
  Ekspert z zakresu public relations oraz szkolnictwa wyższego, a także absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, obecnie pracujący w firmie UST Global. Jednocześnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, członek Zespołu doradczego ds. studenckich Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2017-2018 pełnił funkcje rzecznika prasowego, członka Rady Wykonawczej oraz przewodniczącego Komisji Informacji i Promocji Parlamentu Studentów RP, co przypadało na okres tworzenia oraz później wdrażania kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego. Wcześniej w 2016 roku jako członek Prezydium Forum Uczelni Technicznych przeprowadził skutecznie pełen rebranding tej Komisji Branżowej, wdrażając całkowicie nowe podejście do obszaru budowania wizerunku, od przemodelowania polityki informacyjnej aż do zmiany identyfikacji wizualnej. Przedtem pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej w latach 2014-2016, gdzie był odpowiedzialny za relacje swojego Samorządu z dwudziestoma pięcioma tysiącami studentów tej uczelni, zarządzając jednocześnie trzydziestoosobową Komisją Mediów i Promocji SSPG.
  Wojciech Kiełbasiński Scientia Thorunensia
  Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, członek Rady Studentów Parlamentu Studentów RP przewodniczący Komisji Finansowo-Prawnej Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu, Prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva” oraz Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiA UMK. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji na WPiA UMK, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich oraz członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej UMK w Toruniu. Osoba zaangażowana w działalność naukową, miłośnik prawa sportowego. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz autor wielu publikacji naukowych.
  foto: Grzegorz Adamek/silesianfoto.com
  Pracownik Wydziału Edukacji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Absolwent Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Parlamentu Studentów RP. Były Członek Rady Wykonawczej i przewodniczący Komisji ds. Socjalnych Parlamentu Studentów RP. Były marszałek Parlamentu oraz przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego. Wolontariusz Podkarpacia 2015, od najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną.
  ŁUKASZ OSIŃSKI​ scientia thorunensia

  Absolwent studiów prawniczych. W Fundacji zajmuje się świadczeniem pomocy studentom w zakresie wsparcia materialnego oraz tym z ciężką sytuacją rodzinną. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

  Mateusz Brzeziński Scientia Thorunensia
  Uzyskał wyższe wykształcenie kończąc studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2018 roku. W tym samym roku został studentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiotem jego specjalizacji jest publicznego prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Z tych oraz innych dziedzin prawa, posiada na swoim koncie publikacje naukowe oraz czynne wystąpienia na konferencjach naukowych.
  Ada Kamela
  Na co dzień prowadzi firmę specjalizującą się w organizacji imprez. Dzięki 8-letniemu doświadczeniu w tej branży może pochwalić się przygotowaniem oraz przeprowadzeniem kilku imprez masowych, a także kilkudziesięciu wydarzeń artystycznych o charakterze rozrywkowym. Z wykształcenia jest specjalistą ds. HR, a z zamiłowania i doświadczenia zawodowego – event managerem. Dodatkowo interesuje się bezpieczeństwem wydarzeń rozrywkowych, a także sztuką komunikacji.
  Szychulski Krzysztof

  Urodzony w Lipnie. Technik pożarnictwa 2008-10, UKW Bydgoszcz wychowanie fizyczne (lic.) 2010- 2013, UMK bezpieczeństwo wewnętrzne 2013-15 (mgr), 2018-19 ALK zarządzanie w sporcie. Funkcjonariusz straży pożarnej, do 2014 KM PSP Bydgoszcz od 2014 do chwili obecnej KM PSP Toruń. Trener piłki nożnej UEFA-B grup młodzieżowych oraz seniorskich, organizator wydarzeń sportowych.

  Odrzygozdz Cezary prezes fundacji

  Prezes Fundacji Scientia Thorunensia. Doktorant Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Zaangażowany w działalności studenckich na Uniwersytetach w Poznaniu i Olsztynie. Specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów integracyjno-szkoleniowych, jest organizatorem turystyki m.in. w “Wypadownia”. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji naukowych. Więcej o nim można przeczytać na stronie „Władze”.

  Bartłomier Rosiak Scientia Thorunensia
  Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez cały okres studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. Członek, a od 2016 roku wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Zaangażowany w działalność naukową, szczególnie poprzez piastowanie funkcji członka zarządu Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva”. Uczestnik konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych, dotyczących głównie prawa sportowego. Od 2015 roku przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej UMK. Obecnie przewodniczący Rady Fundacji Scientia Thorunensia, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu oraz uczestnik Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
  Szkolenia Liderów w Toruniu