2023

Prawo, Innowacje, Nauka - nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

To 2-dniowa ogólnopolska konferencja naukowa skierowana do przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się współpracą sektora szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie UBC (University-Business Cooperation) w Polsce, w tym najnowsze wyniki badań naukowych poświęcone tej problematyce.

Quo vadis academia? Kształcenie studentów i doktorantów – wczoraj, dziś i jutro

Konferencja o charakterze naukowym, która ma stanowić okazję do refleksji nad formowaniem młodego pokolenia, dzięki wymianie poglądów na temat funkcjonowania polskiego systemu kształcenia w szkołach wyższych oraz społeczno-prawnej pozycji i roli studentów i doktorantów w ramach tego systemu. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia naukowe w przedmiotowym zakresie, w tym najnowsze wyniki badań naukowych.

Sport w świetle wyzwań współczesności

„Sport w świetle wyzwań współczesności” to projekt mający na celu popularyzację nauki. W jego ramach podejmowane są działania, które pozwolą na popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców a także badań naukowych odnoszących się do sfery sportu. Jednocześnie przewidziane zostało zorganizowanie przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Projekt przyczyni się także do promocji sportu wśród społeczności akademickiej.

eDoktorant - popularyzuje naukę

Celem projektu jest stworzenie możliwości do podnoszenia swoich kompetencji popularyzatorskich, szczególnie w czterech obszarach, film, media społecznościowe, podcast, artykuły popularnonaukowe. Ponadto elementem projektu są szkolenia i konkurs popularyzatorski.